1. Presentatie van de website

In accordance with Articles 6-III and 19 of Law No. 2004-575 of 21 June 2004 on Confidence in the Digital Economy, said LCEN, we bring to the attention of the users and site visitors of www.protecturlife.eu the following information:

 

The creator of the website is: protecturlife.eu
Design: www.rodeobasilic.com
Development: www.pacom1.com
Web host is: www.pacom1.com

2. Gebruiksvoorwaarden

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG!

 

DOOR DEZE SITE TE BEZOEKEN, ERKENT U DAT U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN DAT U ZE BEGRIJPT EN ERMEE INSTEMT ZE NA TE LEVEN.

 

In deze overeenkomst inzake de gebruiksvoorwaarden (deze ‘Overeenkomst’) zijn de voorwaarden beschreven die van toepassing zijn op uw gebruik van de websites van Amgen (Europe) GmbH en/of zijn gelieerde ondernemingen (gezamenlijk ‘Amgen’) of de websites die Amgen samen met derden beheert. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, mag u deze website niet gebruiken. Uw gebruik van bepaalde pagina’s of diensten binnen deze website kan onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden waarvoor uw toestemming wordt gevraagd voordat toegang wordt verleend.

 

Amgen kan deze Overeenkomst te allen tijde herzien of wijzigen en kan op elk gewenst moment nieuwe voorwaarden voor het gebruik van deze website opleggen. Dergelijke wijzigingen, herzieningen of aanpassingen worden van kracht meteen nadat ze aan u ter kennis zijn gebracht. Deze kennisgeving kan op alle mogelijke wijzen worden gedaan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de publicatie ervan op de website of de verzending ervan per e-mail. Maakt u na een dergelijke kennisgeving op enigerlei wijze gebruik van de website, dan wordt ervan uitgegaan dat u die wijzigingen, herzieningen of aanpassingen aanvaardt. Amgen kan zijn diensten te allen tijde wijzigen.

 

OP DEZE WEBSITE WORDT GEEN MEDISCH OF PROFESSIONEEL ADVIES GEGEVEN.

 

De inhoud van deze website is bedoeld als algemene informatie over het behandelde onderwerp en wordt uitsluitend verstrekt op “AS IS”- en “AS AVAILABLE”-basis. Het wordt u aangeraden de informatie op deze website aan de hand van andere bronnen te verifiëren en zorgvuldig met uw zorgprofessional te bespreken. Amgen houdt zich niet bezig met het verlenen van medische of soortgelijke professionele diensten noch met het verstrekken van medisch of soortgelijk professioneel advies via deze website, en de verstrekte informatie is niet bedoeld ter vervanging van het medisch advies van een arts. Als u dergelijke diensten of dergelijk advies wenst of nodig hebt, dient u een zorgprofessional te raadplegen. U mag de publicatie van deze inhoud door Amgen niet interpreteren als een goedkeuring door Amgen van de daarin geuite meningen noch als een onderschrijving door Amgen van een strategie, aanbeveling, behandeling, actie of toepassing van een geneesmiddel of bereiding van de auteur van de inhoud.

 

Toepassingsgebied

Amgen nodigt u uit om deze website te bekijken en gebruiken en om een enkel exemplaar ervan te downloaden voor informatief, persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Tenzij anders bepaald op deze pagina, mag geen enkel deel van de inhoud of software op deze website voor enig ander doel worden gekopieerd, gedownload of opgeslagen in een gegevensopzoeksysteem, noch voor enig doel worden verspreid, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Amgen.

 

U gaat ermee akkoord te handelen op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en geen schade of verstoring van deze website te veroorzaken. U bent ervan op de hoogte dat Amgen uw gebruik van deze website om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving kan beëindigen, wijzigen of beperken.

 

Door gebruik te maken van de diensten die op deze website beschikbaar zijn, verklaart u dat u minstens achttien (18) jaar oud bent en een inwoner van Europa bent.

 

Geen garanties

Alle inhoud op deze website wordt u aangeboden op “AS IS”- en “AS AVAILABLE”-basis zonder enige vorm van expliciete of impliciete garantie, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid en niet-inbreuk. Amgen geeft geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit of betrouwbaarheid van enige inhoud die via deze website beschikbaar is. U bent verantwoordelijk voor het verifiëren van alle informatie voordat u erop vertrouwt. Het gebruik van de website en de op de website beschikbare inhoud is geheel op eigen risico. Amgen garandeert niet dat de website ononderbroken of foutloos zal werken. U bent verantwoordelijk voor het nemen van alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om te vermijden dat u door het downloaden van inhoud van de website een virus binnenhaalt.

 

Beperking van aansprakelijkheid

Uw gebruik van de website of de inhoud ervan is op eigen risico. Amgen wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af, ongeacht of deze gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of een andere grond, voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met de toegang tot of het gebruik van de website, zelfs indien Amgen op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het vertrouwen van een partij op inhoud die door het gebruik van de website is verkregen, of die ontstaat in verband met fouten of weglatingen in, of vertragingen in de overdracht van, informatie aan of van de gebruiker, onderbrekingen in telecommunicatieverbindingen met de website, virussen of gegevensverlies, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk veroorzaakt door nalatigheid, overmacht, oorlog, terrorisme, telecommunicatiestoringen, diefstal of vernietiging van, of ongeoorloofde toegang tot, de website of gerelateerde informatie of programma’s.

 

De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet van toepassing in rechtsgebieden die dergelijke uitsluitingen en beperkingen niet toestaan.

 

Schadeloosstelling

Als u een bepaling van deze Overeenkomst schendt, gaat u ermee akkoord Amgen, zijn functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en licentiehouders te verdedigen alsmede schadeloos te stellen en te vrijwaren voor elke aansprakelijkheid, inclusief kosten, uitgaven en honoraria van advocaten die voortvloeien uit of verband houden met uw schending.

 

Inzendingen van gebruikers

Op bepaalde pagina’s van deze website kunt u een e-mail versturen naar Amgen of kunt u Amgen anderszins feedback of informatie geven.

 

Door het indienen van inhoud:

  • gaat u, indien u een zorgprofessional bent, ermee akkoord om geen informatie te verstrekken aan de hand waarvan een patiënt direct kan worden geïdentificeerd noch informatie waarvoor u niet alle noodzakelijke toestemmingen of autorisaties hebt verkregen om deze bekend te maken;
  • verklaart u dat deze in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving, niet beledigend, lasterlijk, obsceen, inbreukmakend, bedreigend, repetitief of anderszins ongepast is, en geen virussen of andere software bevat die de werking van iemands computer nadelig kan beïnvloeden;
  • gaat u ermee akkoord dat de inhoud die naar een feedbackpagina wordt gestuurd als niet-vertrouwelijk wordt beschouwd; en
  • verleent u Amgen het onherroepelijke recht om die inhoud te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, te publiceren, uit te voeren, te verzenden en weer te geven via om het welk medium in overeenstemming met deze Overeenkomst, en doet u voor zover wettelijk toegestaan afstand van alle morele rechten die u eventueel op die inhoud hebt. Voor zover niet in strijd met toepasselijke wetgeving, staat het Amgen vrij om dergelijke inhoud, met inbegrip van daarin beschreven ideeën, concepten, knowhow of technieken, om welke reden dan ook te gebruiken.

 

Handelsmerken

De handelsmerken, logo’s en dienstmerken (gezamenlijk de ‘Handelsmerken’) die op deze website worden weergegeven, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde Handelsmerken van Amgen en derden. Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht in en op de Handelsmerken. Ongeoorloofd gebruik van een Handelsmerk kan een schending van de toepasselijke wetgeving zijn.

 

Auteursrecht

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Met uitzondering van uw informatief, persoonlijk en niet-commercieel gebruik zoals hierboven toegestaan, mag u Amgens logo’s en het ontwerp of de lay-out van de website of afzonderlijke delen van het ontwerp of de lay-out van de website niet wijzigen, reproduceren of verspreiden zonder schriftelijke toestemming van Amgen.

 

Informatie, nieuws en persberichten

De website kan informatie, nieuwsberichten en/of persberichten over Amgen bevatten. Deze informatie werd verondersteld nauwkeurig te zijn op de datum waarop ze werd samengesteld. Amgen wijst elke verbintenis of verplichting af om deze informatie, nieuwsberichten en persberichten bij te werken. Indien de informatie, nieuwsberichten of persberichten informatie bevatten over andere bedrijven dan Amgen, mag die informatie niet worden beschouwd als zijnde door Amgen verstrekt of onderschreven.

 

Links

Deze website van Amgen kan links bevatten naar websites die door derden worden beheerd. Amgen heeft geen controle over de gelinkte websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud op die sites. Dergelijke links impliceren niet dat Amgen materiaal op een andere site onderschrijft. Amgen wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot uw toegang tot dergelijke gelinkte websites van de hand. Amgen biedt links naar andere websites voor het gemak van de gebruikers, maar uw bezoek aan die websites is op eigen risico.

 

Tenzij anders bepaald in een schriftelijke overeenkomst tussen u en Amgen, moet u zich houden aan Amgens beleid inzake links: (i) elke link naar een website van Amgen moet een link zijn die alleen tekst bevat met de duidelijke vermelding “WEBSITE van Amgen”, (ii) het uiterlijk, de positie en andere aspecten van de link mogen niet van dien aard zijn dat ze de reputatie van namen en handelsmerken van Amgen schaden, (iii) de link moet verwijzen naar de hoofddomeinnaam van de website van Amgen en niet naar andere pagina’s binnen de website, (iv) het uiterlijk, de positie en andere kenmerken van de link mogen niet de valse schijn wekken dat uw organisatie of entiteit wordt gesponsord door, gelieerd is aan of geassocieerd is met Amgen, (v) wanneer een gebruiker op de link klikt, moet de website over het volledige scherm worden weergegeven en niet in een frame op de website van waaruit wordt gelinkt, en (vi) Amgen behoudt zich het recht voor de toestemming om te linken op elk moment en geheel naar eigen goeddunken in te trekken.

 

Beveiliging

Deze website kan vereisen dat u zich registreert of dat u een wachtwoord verkrijgt voordat u toegang krijgt tot de website of bepaalde diensten die op deze site beschikbaar zijn. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw registratiegegevens en wachtwoord alsook voor elk gebruik van uw wachtwoord, al dan niet met uw toestemming.

 

Locatie, toepasselijk recht

Deze website wordt beheerd door Amgen. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Zwitserse recht, zonder rekening te houden met zijn regels inzake rechtskeuze. Elke claim die of elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Zürich.

 

Amgen garandeert niet dat de informatie op de website geschikt of beschikbaar is voor gebruik op locaties buiten Europa. Het is niet toegestaan deze website te bezoeken vanuit gebieden waar de inhoud van deze website mogelijk illegaal is. Wie ervoor kiest om deze website vanuit andere locaties te bezoeken, doet dit op eigen initiatief en is verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgeving.

 

Overtredingen en aanvullend beleid

Amgen behoudt zich het recht voor om schendingen van deze Overeenkomst met alle beschikbare juridische middelen te bestrijden, inclusief het recht om de toegang tot de website vanuit een bepaald internetadres te blokkeren.

 

Gebruik van informatie

Amgen behoudt zich het recht voor, en u geeft Amgen toestemming, om alle informatie over uw gebruik van deze website en alle door u verstrekte informatie te gebruiken en door te geven op een wijze die in overeenstemming is met deze Overeenkomst, ons privacybeleid en de toepasselijke wetgeving.

 

Wij raden u aan ons privacybeleid te lezen.

 

Effectenwetgeving

Deze website kan verklaringen bevatten over Amgens activiteiten, vooruitzichten, strategieën, financiële toestand en toekomstige economische prestaties, over de vraag naar Amgens producten of diensten, en over de intenties, plannen en doelstellingen van Amgen. Deze verklaringen zijn toekomstgerichte verklaringen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op een aantal veronderstellingen en schattingen die onderhevig zijn aan aanzienlijke onzekerheden en die voor een groot deel berusten op factoren die buiten onze controle liggen. Woorden zoals “voorziet”, “verwacht”, “gelooft”, “schat”, “tracht”, “plant”, “wilt” en soortgelijke bewoordingen die op deze website worden gebruikt, zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen te identificeren die binnen de in de effectenwetgeving voorziene ‘safe harbors’ voor toekomstgerichte verklaringen vallen. De website en de informatie op deze website vormen geen aanbod noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot verkoop van effecten. De informatie op deze website is niet bedoeld voor opname, en wordt niet geacht te zijn opgenomen, in een van Amgens effectengerelateerde aangiften of documenten.

 

Vragen

Als u vragen hebt over deze Overeenkomst, kunt u contact opnemen met Amgen op het nummer +41 369 03 00. Voor alle andere vragen kunt u contact met ons opnemen via de website van het betreffende product, de ondersteuningswebsite of de thematische website van Amgen.

3. Beschrijving van de aangeboden diensten

De website www.protecturlife.eu heeft tot doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. De eigenaar van de website streeft ernaar om de op de site verstrekte informatie zo nauwkeurig mogelijk te houden. De eigenaar van de website kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en niet-actuele informatie, ongeacht de informatie van hem afkomstig is dan wel door een externe partner is verstrekt.

Alle op de site aangeboden informatie is ter referentie, is niet uitputtend en is onderhevig aan veranderingen. Het is mogelijk dat deze informatie is gewijzigd sinds ze op de website staat.

4. Intellectueel eigendom en namaak

De eigenaar van de site is de eigenaar van de intellectuele-eigendomsrechten op alle items die op de site beschikbaar zijn, met inbegrip van teksten, afbeeldingen, grafische elementen, logo’s, iconen, geluiden, software, enz., of beschikt over de rechten om die items te gebruiken.

Elke reproductie, wijziging of publicatie van, en elke volledige of gedeeltelijke aanpassing aan, elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of methode, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze toestemming moet worden aangevraagd door te mailen naar:

contact@protecturlife.eu

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van deze elementen zal als een inbreuk worden beschouwd en zal worden vervolgd in overeenstemming met de artikelen L. 335-2 en volgens de wetgeving inzake intellectueel eigendom.

Alle op de site aangeboden informatie is ter referentie, is niet uitputtend en is onderhevig aan veranderingen. Het is mogelijk dat deze informatie is gewijzigd sinds ze op de website staat.

5. Hyperlinks en cookies

The site contains a number of hypertext links to other sites (partners sites, information, …) set up with permission. However, the site owner has no opportunity to check the content of sites visited as well and is therefore not responsible for where there is potential risk of illegal content.

The user is informed that during his/her visits to the site, one or more cookies may be automatically installed on his/her computer. A cookie is a small file, which does not allow identification of the user, but which records information about the navigation of a computer on a site. The data obtained are intended to facilitate subsequent browsing of the site, and also enable various measures of attendance.

The setting of the browser can inform the presence of any cookies and even to refuse the manner described at the following address: www.cnil.fr

The installation refusal of a cookie may make it impossible to access certain services. However, users may configure their computers in the ‘tool’ tab of Internet Explorer to refuse cookie installation.